Welstand

Welstandscommissie

In het kader van de nieuwe Woningwet worden de plaats van de behandeling van licht-vergunningplichtige én reguliere aanvragen voor bouwvergunningen (inclusief de gefaseerde reguliere aanvragen voor bouwvergunning) bekendgemaakt. De welstandszittingen zijn openbaar. Iedereen kan, ná afspraak met de afdeling bouw- en woningtoezicht van de afdeling Gebiedszaken, de zittingen bijwonen. Opdrachtgevers en ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld om de gemandateerde behandeling van hun plan bij te wonen en toe te lichten. Indien men bij de behandeling van hun bouwplan(nen) aanwezig wil zijn én gebruik wil maken van het spreekrecht, dan moet daar voor een mondeling of schriftelijk verzoek worden ingediend bij bouw- en woningtoezicht.

Van de bouwplannen van zowel de gemandateerde behandeling als de commissiebehandeling wordt aantekening gemaakt in een agenda die voor een ieder ter inzage ligt op de afdeling Gebiedszaken in het gemeentehuis. .

Welstandsnota

De welstandsnota is in 2010 herzien en in oktober 2010 vastgesteld. De westandsnota bevat onder andere criteria die welstandscommissies hanteren wanneer zij bouwaanvragen van burgers toetsen.Door de criteria vast te leggen in een welstandsnota weten burgers vooraf waar hun bouwplan aan zal worden getoetst. Het welstandstoezicht wordt helder en objectief en de bouwvergunningprocedure kan sneller verlopen dan voorheen.Hieronder treft u de Welstandnota en de bijbehorende bijlagen in pdf-formaat aan.

Lees ook:

Buurt en kerngericht werken
leefbaarheid
huwelijk en partnerschap
veiligheid
milieu
hondenpoepbeleid
projecten
omgevingsvergunning
bouwen en veboouwen
kadaster
monumenten