Omgevingsvergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is op 1 oktober in werking getreden. In totaal worden bestaande vergunningen als één behandeld: de omgevingsvergunning. U vraagt geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en inritvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘inrit’. De gemeenten op Goeree-Overflakkee werken hiervoor samen met het ISGO, de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (brandweer), de provincie Zuid-Holland en het Waterschap Hollandse Delta.

Meer informatie

Op deze webpagina (website ministerie van Infrastructuur en Milieu)  en deze webpagina  (website Rijksoverheid) vindt u diverse publicaties en uitgebreide informatie ten aanzien van de omgevingsvergunning.

Vanzelfsprekend kunt ook bij de gemeente terecht voor informatie over de omgevingsvergunning. U kunt voor het digitaal aanvragen van informatie gebruikmaken van het e-mailadres [email protected], maar u kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met de medewerkers RO/BWT via (0187) 475 555.

Omgevingsvergunning aanvragen?

Via de website www.omgevingsloket.nl kunt u via een vragenboom vaststellen of bijvoorbeeld uw bouwplan vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden wordt het aanvraagformulier automatisch voor u samengesteld. U kunt uw aanvraag en alle bijlagen zoals bouwplannen en –tekeningen digitaal indienen. U kunt eenvoudig zien welke vergunningen nodig zijn, ze direct aanvragen en meldingen doen die nodig zijn om bouwplannen te realiseren.

U kunt uw aanvraag op drie manieren indienen:

 1. Volledig digitaal
  U gaat naar www.omgevingsloket.nl en vult daar alle benodigde gegevens in en voegt de benodigde bijlagen digitaal toe aan uw aanvraag. U verzendt uw aanvraag digitaal naar de gemeente via het omgevingsloket.Bijlagen kunt u in de volgende bestandsformaten aanleveren:- foto’s: PNG en JPG
  – scans: TIFF, JPG, PDF/A-1a en PDF/A-1b
  – officedocumenten: PDG/A-1a
  – tekeningen: PDF/X
 2. Gedeeltelijk digitaal
  U gaat naar www.omgevingsloket.nl en vult daar alle benodigde gegevens in. U print het aanvraagformulier en stuurt het samen met de benodigde bijlagen per post naar de gemeente.
 3. Fysiek
  U kunt het aanvraagformulier (via www.omgevingsloket.nl) printen, met de pen invullen en samen met de benodigde bijlage per post naar de gemeente toesturen.

U kunt bij de gemeente terecht voor hulp of u kunt uw aanvraag door iemand anders laten opstellen. U kunt de gemeente telefonisch (0187) 475 555 of per e-mail ([email protected]) om hulp vragen. U kunt er ook voor kiezen om iemand anders, zoals een familielid, buurman of aannemer te machtigen om uw aanvraag op te stellen.

Beslistermijnen

Eenvoudige aanvragen, zoals bouwen, kappen en slopen volgen een reguliere procedure. De beslistermijn is daarbij 8 weken, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Complexere aanvragen waarbij bijvoorbeeld een milieuvergunning of een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of waarbij een monument wordt verbouwd kennen hun eigen regels. Daarvoor volgt een uitgebreide procedure. De beslistermijn is daarbij 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Zodra uw aanvraag ontvangen is, stuurt de gemeente een bericht van ontvangst en publiceert de aanvraag in een huis-aan-huisblad. Ook controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Als blijkt dat er nog stukken ontbreken, wordt u hierover geïnformeerd. De gemeente zal daarbij aangeven binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Lees ook:

Buurt en kerngericht werken
leefbaarheid
huwelijk en partnerschap
veiligheid
milieu
hondenpoepbeleid
projecten
bouwen en veboouwen
welstand
kadaster
monumenten