Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het beleid op hoofdlijnen en neemt de belangrijkste beslissingen, zoals het vaststellen van bestemmingsplannen en belastingverordeningen. In het zgn. Reglement van Orde gemeenteraad 2007 beschrijft de raad aan welke (spel)regels men gehouden is. De regels zijn grotendeels door de wetgever bepaald. De raad kan echter op onderdelen een eigen invulling geven. Bijvoorbeeld, het aantal keren dat de raad per jaar wenst te vergaderen.

Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeente Middelharnis telt zeventien raadsleden. De zetelverdeling over de poltieke partijen is als volgt:

  • Vooruitstrevend Dorpsbelang ’78: 4 zetels
  • Staatkundig Gereformeerde Partij: 4 zetels
  • ChristenUnie: 2 zetels
  • Partij van de Arbeid: 2 zetels
  • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie: 2 zetels
  • Christen Democratisch Appèl: 2 zetels
  • Democraten 66: 1 zetel
Hoofd- en nevenfuncties gemeenteraadsleden

Op grond van de Gemeentewet maken de leden van de raad openbaar welke functies zij vervullen naast het lidmaatschap van de gemeenteraad. Zij dienen geen nevenfuncties te vervullen waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van het lidmaatschap van de gemeenteraad.

 

Griffier

edere gemeente heeft een raadsgriffier. De wettelijk vastgelegde taak van de griffier bestaat uit het terzijde staan van de gemeenteraad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak. De griffier is aanwezig in de vergaderingen van de raad en van de raad uitgaande stukken en besluiten worden door hem of haar medeondertekend.

De aard van de taken van de griffier kan per gemeente variëren. De werkzaamheden zijn globaal onder te brengen in een drietal onderdelen, te weten: secretariële ondersteuning, procesmatige ondersteuning en inhoudelijke ondersteuning.

Raadsgriffier is mw. E. Hagens. Voor vragen over onderwerpen die op de agenda staan kunt u contact met haar opnemen tel: (0187) 47 55 55.

Lees ook:

gemeentebestuur
openbare vergaderingen
college van B&W
commissie bezwaarschriften
samenwerkingsverband
rekenkamercommissie
organisatie
werken bij middelharnis