Commissie bezwaarschriften

Hier treft u een overzicht aan van de regelgeving van de gemeente Middelharnis die is ingevoerd in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving, een landelijke voorziening waarin alle regelgeving van lokale overheden opgenomen worden.
De regelgeving en regels die nog niet zijn opgenomen in de CVDR, maar wel als pdf-bestand beschikbaar zijn, treft u aan op de webpagina.

De Commissie van advies voor de bezwaarschriften is ingesteld om de bestuursorganen van de gemeente te adviseren over bezwaarschriften. Zij bestaat uit een voorzitter en vier leden. De commissie wordt ondersteund door ambtelijke secretarissen, die in dienst zijn van de gemeente.

Als iemand bezwaar maakt tegen een besluit van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, wordt het bezwaarschrift aan de commissie voorgelegd. De commissie vraagt alle dossierstukken op die voor de zaak van belang zijn. Verder krijgt het bestuursorgaan de gelegenheid een verweerschrift in te dienen.
De commissie organiseert daarna (meestal) een hoorzitting. Deze hoorzitting is in beginsel openbaar en wordt gehouden op een maandagavond. Tijdens de hoorzitting krijgt de indiener van het bezwaarschrift de gelegenheid zijn bezwaar toe te lichten en eventuele vragen van de commissie te beantwoorden. Ook worden uitgenodigd een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en eventuele andere belanghebbenden.
Na afloop van de hoorzitting stelt de commissie in een besloten vergadering haar advies op. Dit advies wordt naar het bestuursorgaan gestuurd. Dat bestuursorgaan moet daarna een nieuw besluit nemen. Het advies is niet bindend, maar wordt in de meeste gevallen wel opgevolgd.

De commissie bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Voorzitter: drs. F.A.C. Meijer van Meijbeek;
Leden: ir. J. Gideonse (tevens waarnemend voorzitter), mevrouw mr. M.J. van Iterson, mevrouw M.A.C. Molenmaker en mr. P. van Namen.

Hebt u vragen over de bezwaarprocedure of de commissie, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie. Het secretariaat is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0187) 475 555.

Bezwaarformulier

Als u digitaal bezwaar wilt indienen kunt u daarvoor gebruiken van het daarvoor beschikbare e-formulier. Om van dat formulier gebruik te kunnen maken moet u beschikken over een DigiD inlogcode. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Bij de gemeente Middelharnis kunt u inloggen met uw DigiD. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

Lees ook:

gemeentebestuur
Gemeenteraad
openbare vergaderingen
college van B&W
samenwerkingsverband
rekenkamercommissie
organisatie
werken bij middelharnis