Inburgering

Nieuwkomers moeten tegenwoordig een inburgeringsprogramma volgen. Dit om de maatschappelijke integratie van deze ‘nieuwe Nederlanders’ te bevorderen. Na het programma moeten er voldoende kennis en vaardigheden zijn om te kunnen functioneren in gezin, buurt, vereniging en vrijwilligerswerk. Daarnaast: om vervolgonderwijs te kunnen volgen en om betaald werk te kunnen vinden. De gemeente speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN).

Melding en onderzoek

De wet heeft nieuwkomers op het oog die 18 jaar zijn of ouder en zich vestigen in Nederland met een doel dat niet tijdelijk is, zonder dat er sprake is van voldoende kennis van het Nederlands. Ook Nederlanders die in het buitenland geboren zijn en zich voor het eerst in Nederland vestigen, vallen onder de WIN.
Elke nieuwkomer is verplicht zich binnen zes weken te melden bij de gemeente. Wat volgt is een zogenoemd inburgeringsonderzoek om vast te stellen in hoeverre hij of zij de Nederlandse taal beheerst en kennis heeft van de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Ook de eigen mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden dan geïnventariseerd. Na dit onderzoek doet het CWI in Rotterdam een intake om het perspectief op arbeid vast te stellen, terwijl het Albeda college een opleidingsadvies verstrekt.

Inburgeringsprogramma

De adviezen van het CWI en het Albeda college gebruikt de gemeente om een inburgeringsprogramma op te stellen. Daarin staat ook het einddoel vermeld. Het college van burgemeester en wethouders legt een en ander vast in een beschikking.

De inburgeringscursus wordt gegeven door het Albeda college in Middelharnis.
Begeleiding
De nieuwkomer wordt, afhankelijk van zijn of haar niveau, ingedeeld in een groep. De opleiding duurt 1 jaar en bestaat in totaal uit 600 uur. Per week volgt de nieuwkomer ongeveer 15 uur les. Die uren kunnen deels in de avond worden gevolgd, als er overdag geen mogelijkheden zijn in verband met arbeid. De cursus wordt afgesloten met een toets, een afrondingsonderzoek en de uitreiking van een certificaat.

De gemeente levert tijdens het inburgeringsprogramma een zogenoemde trajectbegeleider. Die zorgt voor de individuele begeleiding van de nieuwkomer en onderhoudt contact met het Albeda college. Als de nieuwkomer behoefte heeft aan maatschappelijke begeleiding (informatie, advies, praktische ondersteuning), dan zorgt de gemeente ook daarvoor.

Na afronding van het inburgeringsprogramma zal de nieuwkomer binnen zes maanden een vorm van vervolgeducatie gaan volgen, of een traject van toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Algehele of gedeeltelijke vrijstelling van het inburgeringsprogramma is mogelijk, bijvoorbeeld als de nieuwkomer al beschikt over de gewenste kennis en vaardigheden.

Meer informatie over de WIN wordt verstrekt door mevrouw L.A. ten Have, gemeente Middelharnis, telefoon: (0187) 475 548.

Lees ook:

onderwijs
regionaal bureau leerplicht
jeugd
centrum jeugd en gezin
vrijwilligers
CTW – regiotaxi
WMO