Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie Goeree – Overflakkee is een gezamenlijke rekenkamercommissie van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee. De gemeenten hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De rekenkamercommissie bestaat uit drie leden. De leden van de commissie zijn door alle vier de gemeenteraden afzonderlijk benoemd. Dit houdt in dat de rekenkamercommissie verantwoording af legt aan de afzonderlijke gemeenteraden. Deze vorm van samenwerking biedt de rekenkamercommissie de mogelijkheid om bij één gemeente onderzoek te doen, maar ook bij meerdere gemeenten tegelijk.

De rekenkamercommissie heeft tot taak onderzoek te doen naar de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid, alsmede naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie. Daartoe behoren ook de (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

  • Onder doelmatigheid wordt verstaan de mate waarin de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt.
  • Bij doeltreffendheid gaat het er om of het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen worden verwezenlijkt.
  • Bij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat daarbij vooral om wet- en regelgeving die direct van belang is voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van de gemeentelijke baten en lasten.

Inmiddels heeft de rekenkamercommissie ook een eigen website: www.rcgo.nl. Op deze site vindt u nadere informatie over de achtergronden en activiteiten van de Rekenkamercommissie Goeree – Overflakkee.

Lees ook:

gemeentebestuur
Gemeenteraad
openbare vergaderingen
college van B&W
commissie bezwaarschriften
samenwerkingsverband
organisatie
werken bij middelharnis