Gemeentebestuur

Het gemeentebestuur: wie doet wat?

De taakverdeling tussen de bestuursorganen van de gemeente (de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester) is geregeld in de Gemeentewet:

De gemeenteraad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen, dus niet in detail) en neemt de belangrijkste beslissingen, zoals het vaststellen van de gemeentebegroting, de jaarrekening en belangrijke beleidsdocumenten zoals bestemmingsplannen en verordeningen. Verder controleert de gemeenteraad de wijze waarop het college en de burgemeester hun taken uitvoeren. Een gemeenteraad is bij wet verplicht (artikel 16 Gemeentewet) zijn werkwijze vast te leggen. In het zgn. Reglement van orde gemeenteraad 2007 beschrijft de raad aan welke (spel)regels men gehouden is. De regels zijn grotendeels door de wetgever bepaald. De raad kan echter op onderdelen een eigen invulling geven. Bijvoorbeeld, het aantal keren dat de raad per jaar wenst te vergaderen.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van dorpsvernieuwingsprojecten en het verstrekken van subsidies aan instellingen en organisaties.
Het college heeft daarnaast een groot aantal eigen wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Een aantal voorbeelden daarvan zijn het verlenen van verschillende soorten vergunningen, het verstrekken van bijstandsuitkeringen, het benoemen van ambtenaren, het aangaan van overeenkomsten namens de gemeente, het voeren van juridische procedures en het handhavend optreden tegen overtreding van allerlei regels.

De burgemeester is voorzitter van het college èn de raad. In het college heeft de burgemeester onder meer tot taak het toezien op tijdige vaststelling en uitvoering van het beleid, afstemming en samenwerking met andere overheden. In de raad is de burgemeester onafhankelijk voorzitter. Hij heeft geen stemrecht. Hij wordt bij afwezigheid vervangen door een raadslid.Verder heeft de burgemeester een aantal eigen wettelijke taken. Zo ziet hij toe op de kwaliteit in de verhouding tussen bestuur en burgers. Daaronder vallen burgerparticipatie en zorgvuldige afhandeling van bezwaarschriften en klachten. In een burgerjaarverslag legt hij hierover verantwoording af. Hieronder treft u de meest recente burgerjaarverslagen aan. Verder behoren tot zijn taken onder meer het handhaven van de openbare orde en de veiligheid in de gemeente en het opperbevel bij brand.

De doelstellingen van het gemeentebestuur van Middelharnis voor de huidige raadsperiode zijn omschreven in het zogenaamde

Lees ook :

Gemeenteraad
openbare vergaderingen
college van B&W
commissie bezwaarschriften
samenwerkingsverband
rekenkamercommissie
organisatie
werken bij middelharnis